นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


เครื่องสำอางฟื้นฟูสภาพผิวรูปแบบนาโนเจลที่ผสมสารสกัดขมิ้นชัน

Researcher

รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

40,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย