นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา

Researcher

ประสิทธิชัย พูลผล ทวนธน       บุญลือศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 มกราคม 2562 - 11 มิถุนายน 2564

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

10,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ