นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


นวัตกรรมวัสดุโครงสร้างนาโนสำหรับการนำส่งยาและผลิตภัณฑ์ทางเลือก

Researcher

ดร. วรนันท์ รังสิมาวงศ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

15 สิงหาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2564

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

7,500,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย