นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาวิธีการสกัดและการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากบัวบก

Researcher

ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง, ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง, รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

289,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย