นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประยุกต์ใช้ดูเพล็กซ์ลิโพโซมเป็นสารเคมีที่เป็นตัวป้องกันมะเร็งขนาดนาโนเมตรรูปแบบใหม่สำหรับการนำส่ง ยามะเร็งผิวหนังและการกำหนดเป้าหมาย: การหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดและการศึกษาคุณลักษณะ

Researcher

Sureewan Duangjit

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มีนาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

600,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย