นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนที่เตรียมในรูปแบบนาโนเทคโนโลยีร่วมกับเข็มขนาดไมครอนและพลังงานจากน้ำ FIR เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม

Researcher

ดร. วรนันท์ รังสิมาวงศ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

8 มกราคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

460,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย