นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ)

Researcher

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

5 มกราคม 2561 - 9 มิถุนายน 2562

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

910,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย