นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล)

Researcher

สุดารัตน์ ระวิวรรณ กุสุมา ทวีศักดิ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

30 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2563

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

1,790,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย