นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมีฟิสิกส์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม

Researcher

ทวีศักดิ์ ระวิวรรณ กุสุมา สุดารัตน์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

5 มกราคม 2562 - 6 กันยายน 2562

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

2,400,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย