นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของสารสำคัญจากหยีน้ำต่อการเจริญเติบโต การเคลื่อนที่ และ การบุกรุกเซลล์ข้างเคียงของเซลล์มะเร็ง.

Researcher

พรทิพย์ ไววุฒิ กัลยา  แสงฉวี

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2562

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

0.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย