นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสาร สกัดผักชี

Researcher

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

31 ตุลาคม 2562 - 9 มิถุนายน 2564

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

50,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย