นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประยุกต์ใช้วิธีสกัดไมเซลล์เพื่อการแยกสกัดสารสำคัญจากลูกประคบสมุนไพรไทย: การหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง

Researcher

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์     กุสุมา จิตแสง วรนันท์ รังสิมาวงศ์ 

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

50,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์