นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

300,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย