นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ เชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาล กับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์