นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์ชนิดเม็ดที่ผสมสารสกัด Astraxanthin

Researcher

รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

300,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย