นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Comparative Study of Response Surface Methodology and Artificial Neural Network in the Optimization of the Ultrasound-Assisted Extraction of Diarylheptanoid Phytoestrogens from Curcuma comosa Rhizomes

Researcher

นายบัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

67,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์