นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ลักษณะอาการและโรคของผู้สูงอายุที่มารับการรักษา ณ คลินิกแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

Researcher

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์, รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์, ภก.ชัยสิทธิ์ สุนทรา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

50,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย