นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


therapeutic drug monitoing in second line agents for multidrug-resistant tuberculosis patient

Researcher

Chaikoolvatana A Burapan S Kumprau N

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

12 พฤษภาคม 2552 - 11 เมษายน 2554

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

507,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย