นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาน้ำมัลเบอร์รี่หมักชนิดซินไบโอติกเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน

Researcher

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมานางสาวกันทิมา ทับทิมหิน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

50,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย