นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาสูตรเห็ดหลินจือในทางเภสัชกรรม

Researcher

ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริดร.ตันติมา  กำลัง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

9 มีนาคม 2563 - 9 มีนาคม 2564

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

820,476.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย