นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ของสารสกัดจากใบติ้ว

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

6 มกราคม 2563 - 5 กรกฎาคม 2566

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย