นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การสกัดและเวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในรกแพะเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางเวชสำอาง

Researcher

วรนันท์ รังสิมาวงศ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

7 พฤษภาคม 2564 - 7 เมษายน 2565

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

60,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย