นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Saicin Gel: เจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดพริกที่มีความระคายเคืองต่ำ

Researcher

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, ฐิติ ราศีกุล, ฑิภาดา สามสีทอง, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

13 กรกฎาคม 2563 - 12 มกราคม 2565

แหล่งงบประมาณ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

Budget

1,040,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย