นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดส่องฟ้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านมะเร็ง

Researcher

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงษ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย