นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดติ้วเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเวชสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Researcher

วันดี รังสีวิจิตรประภา สุภารัตน์จันทร์เหลือง นิธิมา สุทธิพันธุ์ ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ภูเบศร์นิลาทะวงศ์ บัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 เมษายน 2563 - 31 มกราคม 2564

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

560,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย