นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


สารยับยั้งการสร้างเม็ดสีจากพอก

Researcher

นุตติยา วีระวัธนชัย ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

15 พฤษภาคม 2552 - 14 พฤษภาคม 2553

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

240,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย