นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะเปราะใหญ่ (ยาผง, ยาแคปซูล)

Researcher

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กุสุมา จิตแสง ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สุดารัตน์ หอมหวล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

30 มีนาคม 2563 - 29 มีนาคม 2564

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

1,874,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย