นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบป

Researcher

1.รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ 2.ผศ.ดร.จีริสุดา คำสีเขียว3.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา4.รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

21 กันยายน 2563 - 10 กันยายน 2567

แหล่งงบประมาณ

วช.

Budget

1,000,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย