นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การแปรรูปไพลจากชุมชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อย

Researcher

วริษฎา  ศิลาอ่อน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563

แหล่งงบประมาณ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

Budget

55,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย