นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การสร้างธุรกิจสีเขียวผ่านการแปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564

แหล่งงบประมาณ

สวทช.

Budget

570,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย