นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลิตภัณฑ์อาบน้ำสัตว์เลี้ยงสูตรไม่ใช้น้ำ

Researcher

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

8 ตุลาคม 2563 - 7 พฤษภาคม 2564

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

600,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย