นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ลดรอยแผล

Researcher

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 มกราคม 2564 - 1 กรกฎาคม 2567

แหล่งงบประมาณ

งบจังหวัด

Budget

800,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย