นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาคู่มือและแนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่โดยเภสัชกร

Researcher

นายประสิทธิชัย พูลผล และ นายทวนธน บุญลือ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

2 มกราคม 2564 - 7 มิถุนายน 2566

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

10,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ