นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การสำรวจการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเลิกบุหรี่สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

Researcher

คณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานสาขาเภสัชกรรมชุมชน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

12 มกราคม 2563 - 6 มิถุนายน 2566

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

5,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย