นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โครงการสำรวจพฤติกรรม เจตคติ และการได้รับความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประเทศไทย

Researcher

คณะอนุกรรมการสาขาเภสัชกรรมชุมชน

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

11 มิถุนายน 2565 - 7 มกราคม 2564

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

2,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ