นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนายาเม็ดฟู่ผักโขม

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2564 - 9 มิถุนายน 2566

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

450,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย