นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนที่ควบคุมความอยากอาหารและความเต็มอิ่มในอาสาสมัครที่ได้รับข้าวกล้องงอก

Researcher

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ ดร.สายไหม ชาตรี

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 มกราคม 2563 - 9 มิถุนายน 2566

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

244,200.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ