นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การหาสภาวะเหมาะสมในผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตจากน้ำที่ได้จากการผลพลอยได้จากการผลิตข้าวกล้องงอกพันธุ์แสงแรกเพื่อให้โปรตีนไฮโดรไลเซตที่ได้มีฤทธิ์ต้านชราที่ดีที่สุด

Researcher

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

374,400.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย