นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลิตภัณฑ์กระตุ้นผมงอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน

Researcher

วันดี รังสีวิจิตรประภา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

10 สิงหาคม 2563 - 4 มิถุนายน 2566

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

600,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ