นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การทดสอบประสิทธิภาพของยาฝังรีสเพอริโดนในหนูทดลอง

Researcher

วันดี รังสีวิจิตรประภา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 มกราคม 2566

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

200,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย