นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาน้ำยาล้างผักและผงก้อนล้างผักจากรางจืด

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 มกราคม 2564 - 9 มิถุนายน 2566

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

167,500.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ