นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา HIV PrEP ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในเขตสุขภาพที่ 10

Researcher

หัวหน้าโครงการวิจัย อ.ดร.ตุลาการ นาคพันธ์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์, ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

3 มกราคม 2564 - 2 เมษายน 2567

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย