นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาแอปพลิเคชั่น “เซฟ-เอ็กซ์” (SafE-X) สำหรับการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังการสัมผัส

Researcher

หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย ผศ.ดร.ทวนธน บุญลือ, อ.ดร.ตุลาการ นาคพันธ์, อ.ประสิทธิชัย พูลผล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กันยายน 2564 - 7 สิงหาคม 2567

แหล่งงบประมาณ

สวทช.

Budget

250,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย