นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพลสู่เชิงพาณิชย์ (แผ่นแปะอิเล็กโทรสปันนาโนไฟเบอร์ผสมสารสกัดไพล นาโนอิมัลเจลผสมสารสกัดไพล และสเปรย์ผสมสารสกัดไพลผสมเถาวัลย์เปรียง)

Researcher

บัญชา ยิ่งงาม

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

4 มกราคม 2564 - 9 มิถุนายน 2566

แหล่งงบประมาณ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

Budget

400,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์