นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความสัมพันธ์ของการสร้างไบโอฟิล์มและการดื้อยาต้านเชื้อราของยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Researcher

นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ นางศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

4 พฤษภาคม 2564 - 4 เมษายน 2565

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

60,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย