นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาความไวต่อยาต้านเชื้อราและการวิเคราะห์ยีน ERG11 ของ ยีสต์แคนดิดาที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

Researcher

นาง ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา นาย ประสิทธิชัย พูลผล

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

4 พฤษภาคม 2564 - 4 เมษายน 2565

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

200,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย