นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การเพาะเห็ดร่างแหเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นจากของเหลือทิ้งในกระบวนการปลูกปาล์มน้ำมัน

Researcher

นางสาวตันติมา กำลัง หัวหน้าโครงการ 20 นางสุพัตรา เปี่ยมวารี ผู้ร่วมวิจัย 15 นายเอกรัตน์ วุฒิเวทย์ ผู้ร่วมวิจัย 13 นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ผู้ร่วมวิจัย 12 นางสาวสิรีธร แสงเพ็ง ผู้ร่วมวิจัย 10 นางสาวปิยะดา เอี่ยมประสงค์ ผู้ร่วมวิจัย 8 นางสาวอริยทรัพย์ คงทอง ผู้ร่วมวิจัย 7 นางสาวนภัสวรรณ สุนทร ผู้ร่วมวิจัย 7

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

7 มกราคม 2563 - 9 มิถุนายน 2566

แหล่งงบประมาณ

อื่นๆ

Budget

160,080.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย