นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาปาเปนนีโซมเพื่อการบำรุงสภาพเส้นผม

Researcher

ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กรกฎาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2553

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

100,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย