นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การวิเคราะห์ปริมาณไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์หมักดอง

Researcher

นายทรงพร จึงมั่นคง

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

7 กันยายน 2552 - 7 กันยายน 2552

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

Budget

45,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย