นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย

Researcher

ลักษณา เจริญใจ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2550 - 12 ธันวาคม 2552

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

250,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย